Cita-cita Tinggi Umar bin Abdul Aziz

1463710940448Beliau dikenal sebagai pemimpin yang shalih, adil dan bijaksana. Beliau memimpin kaum muslimin dengan meneladani para khalifaur rasyidin. Orang-orang menyebutnya Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz.

Umar bin Abdul Aziz termasuk golongan tabiin. Beliau dilahirkan di Madinah pada masa kepemimpinan Dinasti Umayyah.

Ayahnya bernama Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Malik adalah Seorang yang shalih dan dermawan. Beliau pernah menjadi gubernur Dinasti Umayah. Ibunya adalah cucu dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang bernama Ummu Ashim binti Ashim bin Umar bin Khattab.

Umar bin Abdul Aziz dibesarkan di kota Madinah. Masa kecil beliau diisi dengan belajar. Beliau belajar guru-guru yang mulia, yaitu para sahabat nabi. Salah satu sahabat nabi yang paling dekat adalah paman beliau yang bernama Abdullah bin Umar, putera adari Umar bin Khattab.

Suatu ketika beliau mengatakan kepada ibunya sebuah cita-cita yang mulia. “Ibu, aku ingin menjadi seorang laki-laki dari paman ibu,” kata Umar bin Abdul Aziz. Maksudnya, beliau ingin seperti Abdullah bin Umar.

Ibunya pun menjawab, “Sulit bagimu nak, untuk meniru pamanmu itu.”Menurut sang ibu, Umar bin Abdul Aziz akan sulit meniru sang paman, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah salah seorang ulama dari kalangan sahabat Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam. Beliua juga menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis nabi.

Namun, Umar bin Abdul Aziz tak patah semangat. Beliau memiliki jiwa yang tangguh, seperti sang kakek Umar bin Khattab. Beliau pun bersungguh-sungguh dalam menimba ilmu.

Suatu saat, ayahnya diangkat menjadi gubernur Mesir. Abdul Aziz pun mengajak Ummu Ashim pindah ke Mesir. Umar bin Abdul Aziz tinggal di Madinah bersama sang paman, Abdullah bin Umar. Umar bin Abdul Aziz pun tumbuh di bawah asuhan pamannya yang saleh dan lingkungan Kota Madinah yang dipenuhi cahaya ilmu dari para sahabat nabi.

Umar bin Abdul Aziz sangat giat belajar. Sejak usia anak-anak, beliau sudah menghafal Al-Quran. Beliau juga senang mengikuti kajian-kajian dari para ulama di Madinah. Ilmu inilah yang menjadi bekal hidup beliau. Kelak ketika dewasa, beliau menjadi orang yang alim, shalih, dan sangat memahami Al-Qur`an.