tokoh-teladan

Rufai bin Mihran, Dari Budak Menjadi Ulama